Information om kamerabevakning i våra butiker

Vem är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen?

Lyko Sverige AB, org. nr. 556575–3018, (”Lyko”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kan komma att behandlas i samband med kamerabevakning. Kontaktuppgifter finner du längst ner i detta dokument.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Butiken har kamerabevakning med inspelning av bildupptagning, som en extra säkerhetsåtgärd. I de fall en individ på bildupptagningen kan identifieras genom inspelningen, utgör materialet en personuppgift.

Personuppgifter som vi behandlar vid kamerabevakning är alltså rörliga bilder.  

Varför använder vi kameraövervakning? Vad är ändamålet?

Lyko använder kamerabevakning i butiken med ändamål att förebygga och förhindra brott samt underlätta eventuella brottsutredningar. Med kamerabevakning kan vi skydda vår personal, våra kunder och besökare samt vår egendom.

Rättslig grund: Kamerabevakningen, och därmed behandling av dina personuppgifter, sker då det är nödvändigt för ändamål som rör våra berättigade intressen att förebygga och förhindra brott samt stötta eventuell butiksrelaterad brottsutredning och genom det upprätthålla en trygg miljö i vår butik för personalen och alla besökare.

Vi har genomfört en övervägning mellan våra ovan nämnda intressen och det integritetsintrång som individer kan utsättas för genom behandlingen. Bedömningen är utförd med särskild beaktning till kamerornas placering, att kamerabevakning är vanligt förekommande i butiksmiljöer samt att kamerabevakningen sker i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200).

Vem har tillgång till kamerasystemet samt inspelat bildmaterial?

Tillgången är begränsad till behöriga anställda i Lyko gruppen för respektive butik. Deras behörighet baseras på att de har specifik kompetens kring kamerabevakning samt att denna hantering ligger inom deras ansvarsområde. Bildupptagningen kommer alltså inte att delas med någon utanför Lyko, om inte polis eller annan myndighet begär detta.

Vi kan komma att dela personuppgifter med IT-konsulter som vi kan komma att behöva anlita för service, underhåll och utveckling av de system vi använder vid kamerabevakning. I situationer där detta blir relevant kommer vi, genom särskilda undersökningar, säkerställa att rättsliga förutsättningar uppfylls och att vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en säker personuppgiftsbehandling. Vi ämnar uppnå en adekvat skyddsnivå med jämförbar standard och samma nivå som det skydd EU/EEA erbjuder.

I de situationer där ett annat företag kan behöva få tillgång till bildupptagningen och därmed personuppgifter, kommer de att behandla personuppgifterna på vårt uppdrag i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vi har i dessa fall ett biträdesavtal på plats där vi ger biträdet strikta instruktioner om hur personuppgiftsbehandlingen ska gå till.

Vem delar vi videoinspelningarna med?

På begäran av polis eller annan myndighet, kan vi behöva dela relevanta videosekvenser som en del i en då pågående polisanmälan eller en pågående polisiär förundersökning. Detta går i linje med vårt ändamål att förhindra och underlätta utredning av brottslig verksamhet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av vår rättsliga skyldighet när vi vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Hur länge sparar vi videoinspelningar?

Vi lagrar videoinspelningar i maximalt 30 dagar. Tiden är bedömd utifrån förutsättningar i Dataskyddsförordningen (GDPR). Inspelningarna kan komma att sparas längre om det behövs som bevis i en pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort bevissyftet upphört.

Mer information om dina rättigheter

För fullständig information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i samband med denna personuppgiftsbehandling hänvisar vi dig till Lykos Privacy Notice som du hittar här: https://lyko.com/sv/info/lyko-privacy-notice

Du har rätt att få information om förutsättningarna för vår kamerabevakning och begära en kopia av samtliga personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eventuella personuppgifter som du anser är felaktiga samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Du är även välkommen att kontakta vår kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan så hjälper vi dig gärna.

Om du tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem kan jag kontakta vid frågor eller klagomål?

Vid frågor kontakta gärna din lokala butik eller Lykos kundtjänst:
privacy@lyko.se
+46 (0)281-71490

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta gärna vårt dataskyddsombud via dpo@lyko.com

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2023