28 APR 2023

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 28 april 2023 fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Bengtsson samt att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko, Lovisa Hamrin och Håkan Håkansson.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Jonas Svensson kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 500 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 250 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Tillbaka till Pressmeddelanden

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024