Lyko som arbetsgivare

På Lyko vill vi vara den självklara startpunkten inom skönhet på alla marknader där vi finns. Vi är övertygade om att vägen dit går via våra medarbetare. Därför arbetar vi hårt för att attrahera och behålla skickliga, engagerade medarbetare och för att bidra till ett samhälle där alla oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning osv. ska känna sig sedda, hörda och inkluderade. 


  Tillsammans bygger vi en organisation för hållbar tillväxt 

  Lykos historia sträcker sig tillbaka till 1952 då Frans Lyko öppnade en frisörsalong i Vansbro, Dalarna. Två generationer och ett halvt sekel senare kännetecknas Lyko av en stark företagskultur med en passion för allt som har med skönhet att göra. Människorna på Lyko drivs av att lyfta fram och lyfta upp det bästa i människor i dess omvärld. Genom åren har det investerats mycket i att odla en kultur som kan driva tillväxt men som också är kostnadsmedveten, flexibel och snabbfotad.

  Lyko är Vansbros största privata arbetsgivare och har bland annat ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen gällande rekrytering. Ett fokusområde har varit att tillsammans hitta ett sätt att sysselsätta nyanlända, vilket också lett till lyckade anställningar.


   Vi jobbar systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö

   För Lyko är det en självklarhet att alla anställda ska känna sig trygga och säkra på arbetet. Därför har vi riktlinjer avseende alltifrån kompetensutveckling, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling samt alkohol och droger.

   Vi har också en Arbetsmiljöpolicy som beskriver ansvarsområden och arbetssätt mer utförligt i förhållande till verksamhetens arbetsmiljöarbete. Med utgångspunkt från Arbetsmiljölagstiftningen har Lyko utformat ett systematiskt miljöarbete som sammanfattas i tre olika faser: undersöka/planera, genomföra och följa upp/utveckla. Detta skapar ett proaktivt arbetssätt som minskar riskerna att någon medarbetare råkar illa ut.

   Samtliga ledare inom Lyko genomgår dessutom utbildning i ledarskap och arbetsmiljö och under 2021 anställdes en intern utbildningsansvarig för att ytterligare strukturera ledarskapsutbildningen. All nyanställd butiks- och salongspersonal genomgår webbutbildningen ”Säker i butik”. Butikschefer, frisörer och lagermedarbetare har alla fått utbildning i ergonomi.

   Det har varit självklart med ett nära samarbete med facket för att bibehålla en god arbetsmiljö. I oktober 2019 fick Lyko Online i Vansbro ta emot utmärkelsen "Handelns bästa arbetsplats" av Fackförbundet Handels, nominerade av våra medarbetare, vilket vi är väldigt stolta över!


    Människor med olika erfarenheter och perspektiv bidrar positivt till vår verksamhet

    Lyko strävar efter att vara en arbetsplats där alla behandlas med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. På Lyko accepteras inga former av trakasserier eller kränkande särbehandling. Lyko eftersträvar en jämn könsfördelning och vill att medarbetare ska kunna förena sitt arbete med föräldraskap.

    För att upprätthålla likabehandling i verksamheten har Lyko en Jämställdhets- och mångfaldsplan samt Rutin mot kränkande särbehandling. I Jämställdhets- och mångfaldsplanen har Lyko både ställt upp specifika mål och en handlingsplan för att uppnå dessa mål. Detta innebär bland annat att Lyko ser över sin rekrytering och kompetensutveckling för att nå en jämnare könsfördelning och större mångfald hos personalen. Lykos rutin mot kränkande särbehandling innehåller definitioner samt riktlinjer för att både förebygga kränkande särbehandling 
    och hantera misstankar och konstaterad kränkan- de särbehandling. Lykos insatser mot kränkande särbehandling ingår i introduktionsutbildningen av nyanställda.


     Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt

     I Lyko-koden har vi samlat våra etiska riktlinjer för hur vi ska agera mot varandra, mot våra affärspartners och mot vårt omgivande samhälle. Koden gäller för samtliga medarbetare på Lyko och är ett verktyg för att omsätta våra värderingar och interna policyer i praktisk handling.

     Lykos ledning har det övergripande ansvaret för Lyko-koden, men alla medarbetare ansvarar själva för att följa Lyko-koden, liksom tillämpliga lagar och policyer. Chefer ansvarar för att informationen når ut i organisationen och chefen ska vara ett stöd för medarbetarna i etikfrågor. 

     Läs mer om Lyko-koden här >


      Vi slår larm om något är allvarligt fel

      Om någon bryter mot våra etiska riktlinjer så vill vi veta det så fort som möjligt för att kunna korrigera och förebygga. Här har våra medarbetare en nyckelroll i att fånga upp eventuella oegentligheter i verksamheten. I första hand uppmanar vi våra medarbetare att vända sig till närmaste chef och berätta men Lyko erbjuder även en möjlighet att rapportera anonymt via en visselblåsartjänst. Visselblåsartjänsten hanteras av en extern aktör.
      Lämna en anonym rapport via: https://report.whistleb.com/lyko


       Hållbarhet

       Nyheter och erbjudanden

       Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

       Följ oss

       Kundtjänst

       Information

       Copyright 2023