17 MAR 2023

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Vansbro, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2023, dels anmäla sig hos bolaget senast den 24 april 2023.

Anmälan ska ske genom brev till Lyko Group AB (publ), Att: Tom Thörnblom, Birger Jarlsgatan 37, 4 tr, 111 45 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@lyko.com. Vid anmälan bör namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ombud uppges.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress eller via e-post på ovan angiven e-postadress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.lyko.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster
I bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 15 310 012 aktier vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman. Det finns följaktligen totalt 15 310 012 aktier och röster i bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse;
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 13. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning;
 15. Stämmans avslutande.

Förslagspunkter

Punkterna 1 samt 10 till 12 – Val av ordförande vid bolagsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och val av revisorer
Valberedningen, bestående av Stefan Lyko (utsedd av Lyko Holding AB), Alexandra Björklund (utsedd av Bellbox Holding AB), Lovisa Hamrin (utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse) och Kenneth Bengtsson (styrelsens ordförande) har avgivit följande förslag till beslut:
- Kenneth Bengtsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman.
- Sex styrelseledamöter (utan suppleanter) ska utses och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.
- Arvode till styrelsen, för perioden till och med slutet av årsstämman 2024, ska utgå enligt följande (2022 års arvode inom parentes): ordföranden ska erhålla 500 000 (300 000) kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 250 000 (150 000) kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed till 1 250 000 (750 000) kronor.
- Arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2024, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.
- Omval föreslås av sittande styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko, Lovisa Hamrin och Håkan Håkansson för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2024. Omval föreslås av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen.
- Omval föreslås av Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2024. Ernst & Young AB har upplyst att Jonas Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker.

För information om styrelseledamöterna som föreslagits till val hänvisas till bolagets webbplats.

Punkt 8 – Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Övrigt

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt till årsstämman relaterade dokument kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress samt på www.lyko.com senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.
_____________________

Stockholm i mars 2023
Lyko Group AB (publ)
Styrelsen

Tillbaka till Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024