12 DEC, 2017

Första handelsdag för Lyko

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 12 december 2017

Idag offentliggör Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Intresset var mycket stort från såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som från allmänheten i Sverige.

Joanna Hummel, VD, Lyko, kommenterar:

”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för Lyko under listningsprocessen. Det är en skön bekräftelse för vårt erbjudande och vår strategi. Jag ser fram emot att förvalta förtroendet och att tillsammans med våra duktiga medarbetare fortsätta leverera tillväxt.”

Rickard Lyko, grundare, CDO och styrelseledamot, Lyko, kommenterar:

”Att så många delar vår tro på Lyko och därmed valt att teckna aktier känns fantastiskt. Det är med stor tillfredställelse vi välkomnar nya såväl som gamla aktieägare att ta del av bolagets fortsatta utveckling, nu som noterat bolag.”

Erbjudandet i korthet

 • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 50 SEK, motsvarande ett marknadsvärde för Lyko efter genomförandet av Erbjudandet om cirka 766 miljoner SEK.
 • Erbjudandet omfattade 4 890 474 aktier, varav 4 460 000 nya aktier som emitterades av Bolaget och 430 474 befintliga aktier som erbjöds av de Säljande Aktieägarna[1].
 • Erbjudandet av nya aktier tillför Lyko en bruttolikvid om cirka 223 miljoner SEK och en nettolikvid om cirka 203 miljoner SEK. Bolaget avser att, tillsammans med befintliga medel, använda nettolikviden för att återbetala den säljarrevers som Bolaget ställde ut till Bellbox Holding AB i samband med samgåendet mellan Lyko och Bellbox och som uppgår till cirka 215 miljoner SEK.
 • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har de Säljande Aktieägarna åtagit sig att, på begäran av Sole Global Coordinator (som definieras nedan), erbjuda ytterligare högst 733 571 befintliga aktier, motsvarande cirka 37 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”)1.
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 5 624 045 aktier, vilket motsvarar cirka 37 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Genom Erbjudandet har cornerstone-investerarna Swedbank Robur Fonder AB (”Swedbank Robur”) och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) (”Länsförsäkringar Fondförvaltning”) förvärvat aktier motsvarande deras åtaganden om cirka 90 miljoner SEK, motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
 • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Lykos största aktieägare bland annat att bestå av familjen Lyko (genom Lyko Holding AB) med 50,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, Fidelio Capital (genom Bellbox Holding AB) med 12,5 procent, Swedbank Robur med 9,1 procent, och Länsförsäkringar Fondförvaltning med 2,6 procent.
 • Familjen Lyko (genom Lyko Holding AB) har för avsikt att kvarstå som största ägare i Bolaget på lång sikt och har således inte sålt några aktier i Erbjudandet.
 • Cirka 4 000 personer har anmält sig för teckning inom erbjudandet till allmänheten i Sverige. Alla dessa har tilldelats aktier.
 • Över 100 anställda i Lyko valde att teckna aktier i Erbjudandet.
 • Handeln i Lykos aktier på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 december 2017 under kortnamnet ”LYKO” och likviddag är den 14 december 2017.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator (“Sole Global Coordinator”). Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joanna Hummel, VD

Telefon: 070 286 26 82

E-post: joanna.hummel@lyko.se

Malin Stavlind, Kommunikations- och hållbarhetschef

Telefon: 076 669 69 61

E-post: malin.stavlind@lyko.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 12 december 2017

Lyko i korthet

Lyko är en omnikanalplattform för hårvård och skönhet. Verksamheten består av webbplatserna Lyko.se, en av Sveriges ledande[2] destinationer för hårvårds- och skönhetsprodukter på nätet, Lyko.no samt helägda butiker i Sverige och Norge, uppgående till 40 per dagens datum, varav 39 med tillhörande salonger. För 2016 redovisade Lyko totala intäkter om 658 miljoner SEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 28,9 procent jämfört mot 2015, och EBITDA om 52 miljoner SEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,9 procent.

Lykos totala intäkter fördelar sig i ungefär lika stora delar mellan e-handel och fysisk butiksförsäljning. Lykos omnikanalerbjudande möjliggör för kunden att röra sig obehindrat mellan de olika försäljningskanalerna, till exempel genom möjligheten att returnera varor som beställts online i butik och att beställa varor ur Bolagets onlinesortiment i butik.

Lykos två kontor är belägna i Stockholm samt Vansbro i Dalarna. Lagerhantering och distribution utförs från Bolagets centrallager i Vansbro.

Avanza agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Om Swedbank Robur

Swedbank Robur är en av Skandinaviens största fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Swedbank Robur erbjuder sparandealternativ för privatpersoner och institutionella klienter genom investeringsfonder och diskretionär förvaltning.

Om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är en svensk fondförvaltare helägd av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringar Fondförvaltnings fondvolym uppgick till 138,2 miljarder SEK vid årsskiftet 2016, och bolaget erbjuder cirka 40 fonder.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet offentliggjordes den 30 november 2017 och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör mått definierade enligt International Financial Reporting Standards (”IFRS”), inklusive vissa mått som ”försäljningstillväxt”, ”EBITDA” och ”EBITDA-marginal”), vilka benämns ”icke IFRS finansiella mått”. Dessa icke IFRS-mått kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till IFRS-mått. Icke IFRS-mått har vissa begränsningar som analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till resultatmått härledda i enlighet med IFRS.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Stabilisering och övertilldelningsoption

ABG Sundal Collier AB, såsom stabiliseringsansvarig, kan i samband med Erbjudandet komma att utföra vissa transaktioner som kan resultera i att aktiekursen på aktierna bibehålls på en högre nivå än vad som annars skulle vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna, som syftar till att understödja aktiekursen för aktierna, kan vidtas från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier, och under en efterföljande period om högst 30 dagar och kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt. Dessa stabiliseringstransaktioner kan utföras till ett pris som inte överstiger det försäljningspris som fastställts i Erbjudandet. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer vidtas. Vidare kan utförda stabiliseringsåtgärder när som helst avbrytas.

Vidare har Säljande Aktieägarna utfärdat en option till Sole Global Coordinator, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, att förvärva ytterligare 733 571 aktier i Bolaget, motsvarande femton procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.


[1] Varav 251 349 aktier erbjuds av Fidelio Capital (genom Bellbox Holding AB) i Erbjudandet och 428 325 aktier i Övertilldelningsoptionen. Övriga aktier har erbjudits av före detta anställda och styrelseordförande Per Sjödell.

[2] Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

Tillbaka till Pressmeddelanden

Nyheter och erbjudanden

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2021
lek loss med 55.OOO skönhetsprodukter