Bolagsordning


Bolagsordning för Lyko Group AB (publ), organisationsnummer 556975-8229.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lyko Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning av hårvårds- och hudvårdsprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och till högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 stycken och till högst 40 000 000 stycken.

§ 6 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

§ 9 Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

§ 12 Ärenden på årsstämman

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Om Lyko

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024