Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Lykos webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.


Bolagsstämma 2023

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) hålls den 28 april, 2023.

  Ladda ner
Fullmaktsformulär
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Stämmoprotokoll


Bolagsstämma 2022

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) hölls den 28 april, 2022.

  Ladda ner
Fullmaktsformulär
Kallelse
Formulär för förhandsröstning
Valberedningens motiverade yttrande
Stämmoprotokoll

Bolagsstämma 2021

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) hölls den 23 april, 2021.

  Ladda ner
Fullmaktsformulär
Kallelse
Formulär för förhandsröstning
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation Håkan Håkansson
Ny bolagsordning
Stämmoprotokoll


Bolagsstämma 2020

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) hölls 24 april, 2020 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

  Ladda ner
Fullmaktsformulär
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation Erika Lyko och Lovisa Hamrin
Utvärdering av ersättning
Stämmoprotokoll

Bolagsstämma 2019

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) hölls 26 april, 2019.

  Ladda ner
Fullmaktsformulär
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Utvärdering av ersättning
Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma 2018

Extra bolagsstämma i Lyko Group AB (publ) hölls fredagen den 9 november 2018, klockan 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

  Ladda ner
Presentation Kenneth Bengtsson
Fullmaktsformulär
Kallelse
Kommuniké extra bolagsstämma
Stämmoprotokoll Extra Bolagsstämma 2018

Bolagsstämma 2018

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) hölls onsdagen den 25 april 2018, kl 14.00 hos Advokatfirman Vinge på Norrlandsgatan 10, Stockholm.

  Ladda ner
Stämmoprotokoll
Kommuniké årsstämma
Fullmaktsformulär
Kallelse

Om Lyko

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024