Valberedning


Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Vid årsstämman 2018 beslutades att anta instruktioner för hur valberedningen till årsstämman 2019 ska utses.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.


Valberedning 2023

Valberedningens sammansättning för årsstämma 2023

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 25 april 2018, består av:

  • Stefan Lyko, utsedd av Lyko Holding AB
  • Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande
  • Alexandra Björklund, utsedd av Bellbox Holding AB
  • Lovisa Hamrin, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse

Valberedningen ska före årsstämman 2023 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 28 april 2023 kan göra det via e-post till bolagsstamma@lyko.se. Förslagen ska lämnas in till valberedningen senast den 17 mars 2023.

Läs mer om bolagsstämman 2023 här >


Om Lyko

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024