Intern kontroll


Den interna kontrollen omfattar kontroll av Lykos organisation, förfarande och stödåtgärder. Målsättningen är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Lykos finansiella rapporter upprättas enligt lag och tillämplig redovisningssed, att Lykos tillgångar skyddas, samt att andra krav efterlevs. Systemet för intern kontroll är även avsett att övervaka att Lykos policyer, principer och instruktioner efterlevs. Den interna kontrollen omfattar även analys av risker och uppföljning av införlivande informations- och affärssystem. Lyko identifierar, bedömer och hanterar risker baserat på bolagets vision och mål. Riskbedömning av strategiska-, compliance-, drift- och finansiella risker utförs årligen av verkställande direktören, bedömningen presenteras för styrelsen.

Styrelsen ansvarar för intern kontroll. Processer för hantering av verksamheten samt för att leverera värde ska fastställas av verksamhetsledningen. Verkställande direktören ansvarar för processtrukturen inom koncernen.

En egen bedömning av minimikraven i definierade kontroller för identifierade risker för varje affärsprocess ska årligen utföras och rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för självutvärderingsprocessen, vilken underlättas av att den interna kontrollen fungerar. Dessutom utför funktionen för intern kontroll omdömen om riskkontroller och interna system enligt den plan som överenskommits med styrelse och koncernledning.


Bolagsstyrning

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2023